Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
Ծովախեցգետին Կրիվետկա Մաքրած Պոչով 26/30 1կգ Ռիսմա R 16 Կարմիր

Ծովախեցգետին Կրիվետկա առանց գլխի 21/25 1կգ Ռիսմա R 11

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Բլանշ Պոչով 1 կգ26/30 Ռիսմա Կարմիր R 18

Ծովախեցգետին Կրիվետկա առանց գլխի 21/25 բլոկ 1,8 Ռիսմա կգ Կանաչ R 13

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Սև վագրային առանց գլխի 21/25 1 կգ Ռիսմա R 03

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Սև վագրային առանց գլխի 16/20 1 կգ Ռիսմա R 06

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Սև վագրային առանց գլխի 13/15 1 կգ Ռիսմա R 05

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Սև վագրային առանց գլուխ 8/12 1 կգ Օկեան Ֆռեշ R 31

Ծովախեցգետին ԿԻՎԻ ՄԻԴԻԱ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ 40/60 1ԿԳ R27

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Վագրային գլխով 16/20 1 կգ Ռիսմա R 02

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Վագրային գլխով 8/12 1 կգ Ռիսմա R 04

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Վագրային գլխով 13/15 1 կգ Ռիսմա R 01

Ծովախեցգետին Կրիվետկա սև Վագրային Գլխով 8/12 1 կգ Սանգո R 07

Ծովախեցգետին ԾՈՎԱԽԵՑԳԵՏԻՆ ԱՌԱՆՑ ԳԼՈՒԽ 16/20 ԲԼՈԿ 1,8ԿԳ ԿԱՆԱՉ R12

Ծովախեցգետին Կրիվետկա սև Վագրային Գլխով 13/15 1 կգ Սանգո R 08

Ծովախեցգետին Կրիվետկա կարմիր գլխով Արգենտինական 2 կգ L 1 1057

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Վանամեյ առանց գլխի 16/20 1,8 կգ CHEF 0008

Ծովախեցգետին ԾՈՎԱԽԵՑԳԵՏԻՆ VANNAMEI ԱՌԱՆՑ ԳԼԽԻ 1,8ԿԳ 21/25 0231

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Սև Վագրային առանց գլխի 13/15 1կգ 0326

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Սև Վագրային առանց գլխի 16/20 1կգ 0327

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Սև Վագրային առանց գլխի 21/25 1կգ 0328

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Սև Վագրային առանց գլխի 8/12 1կգ 0325

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Սև Վագրային գլխով 1կգ 16/20 0324

Ծովախեցգետին ԾՈՎԱԽԵՑԳԵՏԻՆ ԳԼԽՈՎ ՍԵՒ ՎԱԳՐԱՅԻՆ 1ԿԳ 6/8 0321

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Սև Վագրային գլխով 1կգ 8/12 0322

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Վանամեյ առանց գլխի 21/25 1,8 կգ Էկվադոր 0431 Կանաչ

Ծովախեցգետին ԾՈՎԱԽԵՑԳԵՏԻՆ ՄԱՔՐԱԾ ՊՈՉՈՎ 21/25 1ԿԳ R15

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Սև վագրային առանց գլուխ 26/30 1կg Ռիսմա R 44

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Սև վագրային առանց գլուխ 8/12 1կg Risma R 45

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Սև վագրային առանց գլուխ 13/15 1կg Ocean Fresh R 46

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Սև վագրային առանց գլուխ 16/20 1կg Seapride R 47

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Սև վագրային առանց գլուխ 21/25 1կg Seapride R 48

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Սև վագրային Գլխով 8/12 1կg OCEAN BAY R 49

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Սև վագրային Գլխով 13/15 1կg SEAPRIDE R 50

Ծովախեցգետին ԾՈՎԱԽԵՑԳԵՏԻՆ ԳԼԽՈՎ ՍԵՒ ՎԱԳՐԱՅԻՆ 1ԿԳ 16/20 OCEAN FRESH R51

Ծովախեցգետին ԾՈՎԱԽԵՑԳԵՏԻՆ ԱՌԱՆՑ ԳԼՈՒԽ 13/15 RISMA R52

Ծովախեցգետին Կրիվետկա բլանշ 26/30 1կg Frozen Shrimp Կարմիր R 55

Ծովախեցգետին Կրիվետկա առանց գլխի բլոկ 1,8 կգ 16/20 R 56

Ծովախեցգետին Կրիվետկա առանց գլխի բլոկ 1,8 կգ 21/25 ICF R 66

Ծովախեցգետին Կրիվետկա բլանշ 21/25 1 կգ Frozen Shrimp Կարմիր R 57

Ծովախեցգետին Կրիվետկա բլանշ 41/50 1 կգ Ռիսմա R 58

Ծովախեցգետին Կրիվետկա բլանշ 200/300 1 կգ Frozen Shrimp R 59

Ծովախեցգետին Կրիվետկա կարմիր Արգենտինական L 2 2 կգ R 60

Ծովախեցգետին ԾՈՎԱԽԵՑԳԵՏԻՆ ԳԼԽՈՎ 70/90 5 ԿԳ R61

Ծովախեցգետին ԾՈՎԱԽԵՑԳԵՏԻՆ ԳԼԽՈՎ 90/120 5 ԿԳ R62

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Վանամեյ առանց գլխի բլանշ 300/500 1 կգ 1587

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Թագավորական Գլխով Եփած 40/60 Կգ K 7

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Թագավորական Գլխով Եփած 31/40 0.800 կգ K 8

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Վանամեյ առանց գլխի 16/20 0,907 գ Ինդոնեզիա PRATAMA 1762

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Կարմիր Արգենտինական 2 կգ C 1 1755

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Վանամեյ առանց գլխի 16/20 բլոկ 1,8 կգ Էկվադոր PROPEMAR 1746

Ծովախեցգետին ԾՈՎԱԽԵՑԳԵՏԻՆ VANNAMEI ԱՌԱՆՑ ԳԼԽԻ ԲԼՈԿ 1,8ԿԳ 16/20 ECUADOR 1668

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Վանամեյ առանց գլխի 26/30 բլոկ 1,8 կգ Էկվադոր PROPEMAR 1257

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Վանամեյ առանց գլխի բլանշ 26/30 1 կգ CASTLEROCK Կարմիր 0673

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Վանամեյ մաքրած առանց գլխի պոչով 21/25 1 կգ IFB Agro 1037

Ծովախեցգետին ԾՈՎԱԽԵՑԳԵՏԻՆ VANNAMEI ԱՌԱՆՑ ԳԼՈՒԽ ՊՈՉՈՎ 26/30 1ԿԳ 0022

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Վանամեյ առանց գլխի 16/20 բլոկ 1,8 կգ Հնդկական K 10

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Վանամեյ առանց գլխի 16/20 Կգ 10կգոց Հնդկական K 11

Ծովախեցգետին ՄԻԴԻԱ ԿԻՎԻ 40/60 ՊՐԵՄԻՈՒՄ 0,5ԿԳ ՉԻԼԻ K13

Ծովախեցգետին Կրիվետկա թագավորական 31/40 Կարմիր 5 կգ K 18

Ծովախեցգետին Կրիվետկա առանց գլուխ 16/20 R 69

Ծովախեցգետին Կրիվետկա առանց գլուխ 16/20 Ռիսմա R 68

Ծովախեցգետին Կրիվետկա վանամեյ առանց գլուխ մաքրած պոչով 26/30 1կգ 0128

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Վանամեյ մաքրած առանց գլխի պոչով 16/20 1 կգ CASTLEROCK 0151

Ծովախեցգետին ԾՈՎԱԽԵՑԳԵՏԻՆ VANNAMEI ԱՌԱՆՑ ԳԼԽԻ ՄԱՔՐԱԾ 16/20 1ԿԳ ԻՆԴՈՆԵԶԻԱ 1220

Ծովախեցգետին Կրիվետկա թագավորական առանց գլուխ բլոկ 1,8 կգ 21/25 FISH & MORE K 22

Ծովախեցգետին Ծովախեցգետնի Չիպս 227գ

Ծովախեցգետին Կրիվետկա 16/20 7 % գլազուր FRESH FROZEN 1 կգ R 75

Ծովախեցգետին Կրիվետկա առանց գլուխ Frozen Shrimp 16/20 1կգ R 73

Ծովախեցգետին Կրիվետկա առանց գլուխ Fresh Frozen 16/20 1կգ R 74

Ծովախեցգետին Կրիվետկա թագավրական առանց գլուխ 16/20 5 կգ Պոլառ K 25

Ծովախեցգետին ԾՈՎԱԽԵՑԳԵՏԻՆ 16/20 ԲԼՈԿ 1,8ԿԳ POLAR K26

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Մաքրած Պոչով 31/40 1կգ Ռիսմա R 17

Ծովախեցգետին Կրիվետկա վանամեյ առանց գլուխ 16/20 բլոկ 1,8կգ FISH$ MORE D 01

Ծովախեցգետին Կրիվետկա վանամեյ Պանիրովկով 21/25 1 կգ FISH$ MORE D 02

Ծովախեցգետին Կրիվետկա վանամեյ Պանիրովկով 21/25 Տորպեդո 1 կգ FISH$ MORE D 03

Ծովախեցգետին Կրիվետկա վանամեյ մաքրած առանց կերակրափողի պոչով 26/30 1 կգ FISH$ MORE D 05

Ծովախեցգետին Կրիվետկա վանամեյ մաքրած առանց կերակրափողի պոչով 21/25 1 կգ FISH$ MORE D 07

Ծովախեցգետին Կրիվետկա թագավորական 50/70 POLAR 5 կգ K 30

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Վանամեյ առանց գլխի 21/25 1,8 կգ Հնդկական 477 Կանաչ 0260

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Վանամեյ առանց գլխի 26/30 1,8 կգ Հնդկական 477 Կանաչ 1266

Ծովախեցգետին Կրիվետկա 200/300 կգ

Ծովախեցգետին Կրիվետկա վանամեյ առանց գլխի 16/20 1 կգ FISH$ MORE D 12

Ծովախեցգետին Կրիվետկայից գնդիկներ պանիրովկով 21/25 1 կգ FISH$ MORE D 08

Ծովախեցգետին Կրիվետկա սև վագրային գլխով 13/15 1 կգ 0135

Ծովախեցգետին Կրիվետկա սև վագրային գլխով 11/15 1 կգ 1451

Ծովախեցգետին Ծովախեցգետնի ձողիկներ 0,5 կգ Սանտա Բրեմոր

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Վանամեյ առանց գլխի 16/20 1,8 կգ 0222

Ծովախեցգետին Կրիվետկա սև վագրային առանց գլխի 16/20 1կգ 0024

Ծովախեցգետին Կրիվետկա Թագավորական Գլխով Եփած 40/60 0.500 կգ K 35

Ծովախեցգետին Կրիվետկա վանամեյ բլոկ 21/25 2կգ Էկվադոր 2125

Ծովախեցգետին Կրիվետկա սև վագրային առանց գլուխ 11/15 IQF Հնդկաստան 0405

Ծովախեցգետին Կրիվետկա վանամեյ առանց գլխի 21/25 1 կգ Fish & More D13